010-7670099

Welkom op de webshop voor al uw fiets- en bromfietsonderdelen!

Garantie

Algemeen
Elk artikel van FietsenBrom voldoet aan de hoogste eisen van kwaliteit en degelijkheid. Mocht er onverhoopt bij normaal gebruik het artikel gebreken vertonen, dan wordt dit gebrek door FietsenBrom kosteloos hersteld. Hierbij kan sprake zijn van vervanging of reparatie: dit ter beoordeling van FietsenBrom en de fabrikant. De garantie omvat fabrieks- en/of materiaalfouten. Uiteraard valt normale slijtage niet onder de garantiebepaling.

Garantie voorwaarden:
- Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor rekening van de consument;
- Indien een klacht gegrond is, dan wordt het artikel (gedeeltelijk) gerepareerd of (gedeeltelijk) vervangen of (gedeeltelijk) gecrediteerd;
- Een artikel, welke voor garantie beoordeling teruggestuurd wordt moet schoon en droog zijn.
Onder andere vochtige/vieze banden, spatborden, pedalen, etc. worden niet in behandeling genomen.

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie bij:
• Beschadiging door opzet, of door nalatigheid;
• Ondeskundig gebruik of nalatig onderhoud;
• Normale slijtage en producten van rubber;
• Beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing;
• Schade die aangebracht is door natuur, mens of dier vallen niet onder de garantie (zoals o.a. bliksem schade).

Garantie termijn
FietsenBrom geeft minimaal een jaar garantie op de door haar geleverde artikelen. De factuurdatum geldt als ingangsdatum voor de garantie. Indien binnen de garantietermijn een klacht gegrond is, komen de verzendkosten voor rekening van FietsenBrom (m.u.v. zendingen van en naar het buitenland).

Garantie buiten Nederland
Producten die voor garantie in aanmerking komen maar in het buitenland in gebruik zijn kunnen in overleg geretourneerd worden. Zowel de kosten voor toezending naar FietsenBrom als de retour zending naar de klant zijn echter voor rekening van de eigenaar van het artikel.

Bovenstaande garantie geldt naast de wettelijke rechten. Raadpleeg voor meer informatie onze algemene voorwaarden